Centrum kolegiální podpory na SOŠ

Od začátku školního roku 2017/2018 je na naší škole realizován projekt Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce. Projekt se uskutečňuje v rámci Implementace krajského akčního plánu (IKAP).

Realizátorem projektu je tedy Krajský úřad Olomouckého kraje, jehož prostřednictvím je vytvořeno 14 center kolegiální podpory (CKP). Součástí CKP jsou krajské metodické kabinety (KMK). Zřízení center kolegiální podpory představuje posun v oblasti polytechnického vzdělávání pro zapojené školy, jimiž jsou – VOŠ, SŠ, ZŠ.

Naše škola pracuje jako centrum kolegiální podpory a spolupracuje se Střední školou gastronomie a farmářství Jeseník a Střední školou technickou a zemědělskou Mohelnice. V CKP jsou zapojeni dva pedagogové naší školy a dva pedagogové ze základní školy na Sluneční ulici v Šumperku. V krajském metodickém kabinetu se na realizaci projektu z naší školy podílejí dva pedagogové.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění spolupráce mezi pedagogy středních a základních škol v oblasti přírodovědného a polytechnického vzdělávání. Dlouhodobým záměrem projektu je zvyšování zájmu o polytechnické vzdělávání mezi žáky a studenty. Důležitou součástí je také zatraktivnění technického vzdělání mezi rodiči současných i budoucích žáků a studentů.

Pedagogickým pracovníkům projekt přinese možnost vzájemné sdílení a předávání zkušeností, což povede k dalšímu zkvalitnění výukových metod. K vyšší kvalitě vzdělávacího procesu přispěje odborné zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi a zařízeními odborných učeben, laboratoří a dalších odborných pracovišť.

Žáci základních škol jsou projektem aktivně motivováni ke studiu přírodovědných a technických oborů. Díky zavádění metodické podpory dojde k harmonickému rozvoji žáků, jak po stránce duševní, tak fyzické.

Naše škola úzce spolupracuje se Základní školou na Sluneční ulici v Šumperku. Aktivity, které se základní školou probíhají, mají formu projektové nebo tandemové výuky, soutěží, workshopů, volnočasových aktivit a hlavně praktického předvádění.

Věříme, že díky projektu dojde ke zvyšování zájmu o polytechnické a přírodovědné vzdělávání, které je součástí vzdělanostní společnosti a přispívá ke kvalitnímu uplatnění mladých lidí na trhu práce

 

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image