Specializační studium – Koordinátor EVVO
Ekologie, Kurzy pro veřejnost

Specializační studium – Koordinátor EVVO

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení koordinátoři EVVO,

dovolte, abych Vám nabídla studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy, které je určené pro pedagogy všech druhů škol, tj. koordinátory EVVO.

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty doporučuje, aby ředitelé škol pověřili koordinací environmentální výchovy jednoho (případně více) pedagogického pracovníka – tzv. koordinátora EVVO.

Při pověřování by měli ředitelé škol dbát na odpovídající kvalifikační úroveň koordinátora EVVO. Přednostně by touto činností měli být pověřováni pedagogičtí pracovníci, kteří úspěšně absolvovali studium k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy (v souladu s § 9, odst. 1, písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků).

Od září 2019 realizuje výše uvedené studium naše škola – Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy Praha v  prostorách naší školy.

Absolvováním studia pedagog získá další kvalifikační předpoklady pro výkon specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy. Garantkou studia je Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., která je významnou odbornicí v této oblasti nejen v České republice.

Studium zahrnuje 250 hodin přímé i nepřímé výuky. Absolvent studia získá osvědčení akreditované MŠMT-15037/2018-2-611 ze dne 23. 5. 2018.

Platba za specializační studium činí 13.800,- Kč

Další informace týkající se studia k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy, kontaktní údaje a závaznou přihlášku ke studiu naleznete v přílohách.

S pozdravem

 

Mgr. Stanislava Beštová, ředitelka

 

Další informace
Harmonogram studia
Rozhodnutí o akreditaci EVVO
Rozhodnutí o akreditaci vzdělávací instituce

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3