Agropodnikání (41-41-M/01)

Prezentace akcí oboru AGRO / EŽP

Délka studia: 4 roky
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Přijímací zkoušky: jednotné testy z CJL a MAT, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

Profil absolventa

Absolvent se uplatní ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, ve službách pro zemědělství, ve zpracování a odbytu zemědělské produkce, ve šlechtitelských a plemenářských organizacích, v nákupních a obchodních podnicích, v ekonomických útvarech podniků, ve službách pro rozvoj venkova a v úseku ochrany a tvorby životního prostředí, krajiny a obnovy venkova včetně agroturistiky. Je pracovníkem, který zajišťuje ucelené technologické postupy při pěstování rostlin, chovu zvířat, tvorbě a údržbě krajiny.

Vykonává především funkce středních technicko-hospodářských, administrativních a správních pracovníků jak v zemědělských podnicích, tak ve státní správě.
Součástí kvalifikace žáků tohoto oboru je řidičské oprávnění skupin B – osobní automobil, T – traktor, které absolvují v rámci studia zcela ZDARMA.

Každý absolvent k maturitnímu vysvědčení obdrží dodatek k osvědčení – EUROPASS, který poskytuje kvalitní podporu pro budoucí uplatnění na trhu práce či studia po celé Evropě.

Časopis Zemědělská škola

Typové pozice v uplatnění absolventa oboru agropodnikání

  • zemědělský technik-agrononom
  • zemědělský technik-farmář
  • pracovník provozních úseků zpracovatelského průmyslu
  • poradce organizací a podnikatelů v zemědělství
  • poradce při tvorbě podnikatelských projektů
  • pracovník inspekce kvality zemědělských výrobků
  • odborný pracovník údržby krajiny a rozvoje venkova
  • distributor zemědělských produktů i bioproduktů
  • pracovník cestovního ruchu v oblasti agroturistiky

Učební plán

Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
POVINNÉ PŘEDMĚTY
Český jazyk a literatura 3 3 3 4
Cizí jazyk 4 4 4 4
Zeměpis 2
Základy společenských věd 1 2
Fyzika 2
Matematika 3 3 3 3
Tělesná výchova 2 2 2 2
Dějepis 2
Chemie 3 3
Biologie a ekologie 3 2
Základy mechanizace 2 2
Účetnictví 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2 2 2
Pěstování rostlin 2 2 2 2
Chov zvířat 3 3 3
Ekonomika a podnikání 2 2 2
Motorová vozidla 2 2
Odborná praxe 2 2 2 2
Rozvoj venkova 2
Zpracování zemědělských produktů 2
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Seminář a cvičení z MAT
Konverzace v ANJ
2
Zpracování zemědělský produktů / Ochrana životního prostředí / Chov koní / Ekologické zemědělství / Zoohygiena a prevence / Ochrana rostlin 2
Zdravotní tělesná výchova 1-2 1-2 1-2 1-2
KURZY
Lyžařský výcvikový kurz 5 dnů
Sportovně turistický kurz 5 dnů
Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image