Ekologická olympiáda 2022

Jako každým rokem se i letos zúčastnil tříčlenný tým žáků 2. a 4. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí krajského kola 28. ročníku Ekologické olympiády, která se konala 12. – 14. 10. ve Středisku ekologické výchovy Švagrov.

Téma letošního ročníku bylo: Druhová ochrana

1)První den byli účastníci na odborné přednášce seznámeni s problematikou druhové ochrany rostlin a živočichů a s podmínkami zpracování odborné prezentace na toto téma. Druhová ochrana byla zaměřena na ohrožené ptačí druhy, a to sokola stěhovavého, lindušku horskou, jeřábka lesního, chřástala polního a čápa černého. Náš tým si vylosoval ochranu chřástala polního.

2) Druhý den dopoledne proběhla ukázka odchytu a kroužkování ptáků, odpoledne ekologický test a takzv. „poznávačka“ rostlin a živočichů. Poté se soutěžící věnovali vlastnímu zpracování projektu.

3) Poslední den proběhly prezentace před tříčlennou porotou a vyhlášení prvních tří míst.

Ze Švagrova jsme odjížděli s novými zážitky a poznatky, které využijeme nejen ve studiu, ale i v praxi. 

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3