Informace pro studenty dálkového studia v 1. pololetí školního roku 2021/2022

Výuka dálkového studia bude zahájena v pondělí 6. 9. 2021 ve 12:45 hod. dle platného
rozvrhu pro školní rok 2021/2022.

První vyučovací hodinu proběhne třídnická hodina s třídními učiteli v těchto učebnách:

1.D +2.D učebna UCE      TU: Ing. Hana Hradecká
3.D učebna ANJ 2      TU: Mgr. Helena Šmirousová
4.D učebna ANJ 1      TU: Mgr. Lenka Lachmanová
5.D učebna ANJ 4      TU: Mgr. Jolana Maluchová

Testováni 6. 9. 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je škola povinna testovat žáky
antigenními testy. Toto testování proběhne první hodinu s třídním učitelem.
Testování nepodstupují studenti, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14
dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od
prvního pozitivního testu na covid-19), případně student, který doloží negativní výsledek testu
provedeného v odběrovém místě. Studenti jsou povinni předložit doklad třídnímu učiteli.
Pokud se student screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale
za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany
dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v
platnosti po dobu trvání screeningového testování.
Studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na
vzdělávání.

Konzultace

Následné konzultace ve školním roce budou probíhat distanční formou dle řádného rozvrhu
pro školní rok 2021/2022.

Konzultace prezenční formou proběhnou: 10. 1. 2022/ 17. 1. 2022.

Individuální konzultace

V případě potřeby lze využít konzultačních hodin pedagogů, popřípadě si emailem či
telefonicky sjednat individuální termín.

Ing. Hana Hradecká
Vedoucí dálkového studia

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3