Inovace a zkvalitnění výuky na SOŠ Šumperk

Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky na SOŠ Šumperk
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0274
Příjemce: Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3

Cíle projektu
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod, postupů a nástrojů docílit zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu na SOŠ Šumperk.
Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo:
a) používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce,
b) používáním moderních digitálních technologií při přípravě pedagogických pracovníků na výuku,
c) používáním moderních digitálních technologií pedagogickými pracovníky a žáky při výuce.
Dalším cílem je vybavit učebny školy výpočetní technikou a pedagogy pracující na projektu výpočetní technikou pro umožnění tvorby výukových materiálů a pro jejich ověřování ve výuce. Zakoupit další potřebné materiální vybavení pro zkvalitnění výuky a naplnění ŠVP.

Popis cílové skupiny
Cílovou skupinu tvoří žáci připravující se na Střední odborné škole, Šumperk, Zemědělská 3  v oborech  poskytujících střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.
Do realizace jednotlivých klíčových aktivit bude zapojena většina žáků školy denního studia, připravené učební materiály budou pochopitelně využívány i pro výuku v dálkové formě studia. V dohledné době se předpokládá zapojení do projektu asi 331 žáků denního a 93 žáků dálkového studia. Projekt bude realizovat asi 20 pedagogů a 1 účetní projektu.

Klíčové aktivity:
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
Tato aktivita zahrnuje vytvoření DUM pro vybrané tematické oblasti, jejich pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností z používání těchto materiálů. Pro zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení DUM při výuce. Vstupní a výstupní evaluace z Profilu Škola21 bude také přílohou závěrečné monitorovací zprávy.

IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti
Tato aktivita zahrnuje vytvoření příprav pedagogických pracovníků na vyučovací hodiny zaměřených na rozvoj matematické gramotnosti. Přípravy budou zohledňovat moderní trendy výuky a jejich realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce.
Produktem přípravy pedagogických pracovníků na vyučování budou sady vzdělávacích materiálů, které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky.

V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí
Tato aktivita zahrnuje vytvoření příprav pedagogických pracovníků na vyučovací hodiny zaměřených na rozvoj odborných kompetencí. Přípravy budou zohledňovat moderní trendy výuky a jejich realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce.
Produktem přípravy pedagogických pracovníků na vyučování budou sady vzdělávacích materiálů, které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky.

DUM – Matematika
DUM – Matematika I.
DUM – Matematika II.
DUM – Lesnictví
DUM – Biologie
DUM – Hydrologie
DUM – Praxe_AGRO
DUM – Gastronomické praktikum
DUM – Gastronomické praktikum I.
DUM – Gastronomické praktikum II.
DUM – Gastronomické praktikum III.
DUM – Botanika
DUM – Informační a komunikační technologie
DUM – Informační a komunikační technologie I.
DUM – Informační a komunikační technologie II.
DUM – Anglický jazyk
DUM – Anglický jazyk I.
DUM – Anglický jazyk II.
DUM – Anglický jazyk III.
DUM – Anglický jazyk v CR
DUM – Veřejný zpráva
DUM – Právo
DUM – Daňový systém
DUM – Dějiny kultury
DUM – Dějiny kultury I.
DUM – Český jazyk a literatura
DUM – Český jazyk a literatura I.
DUM – Ekonomika
DUM – Ekonomika I.
DUM – Ekonomika II.
DUM – Účetnictví
DUM – Zeměpis cestovního ruchu
DUM – Technika cestovního ruchu
DUM – Základy přírodních věd

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3