Ekologie a životní prostředí (16-01-M/01)

Prezentace akcí oboru EŽP / AGRO

Délka studia: 4 roky
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Přijímací zkoušky: jednotné testy z CJL a MAT, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

Profil absolventa

Absolvent najde uplatnění jako pracovník veřejné správy v oblasti životního prostředí, lesnictví a zemědělství, na stavebních odborech, na správách chráněných krajinných oblastí a národních parků, na inspektorátech české inspekce životního prostředí, v hygienické službě, v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání.

Najde uplatnění v laboratořích a institucích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního prostředí, v podnicích zabývajících se rekultivacemi, péčí o zeleň, hydrologickým průzkumem, nakládání s odpady, ve vodním hospodářství a při ochraně ovzduší.

Každý absolvent k maturitnímu vysvědčení obdrží dodatek k osvědčení – EUROPASS, který poskytuje kvalitní podporu pro budoucí uplatnění na trhu práce či studia po celé Evropě.

Typové pozice při uplatnění absolventa oboru vzdělávání Ekologie a životní prostředí:

 • ekolog – pracovník ochrany přírody a krajiny
 • referent životního prostředí státní správy
 • hydrolog
 • meteorolog
 • pracovník provozních úseků
 • pracovník státní správy
 • pracovník v oblasti inspekční činnosti
 • pracovník rekultivací
 • poradce v chráněných krajinných oblastech, národních parcích a přírodních rezervacích
 • poradce při tvorbě podnikatelských projektů
 • poradce organizací a podnikatelů v nakládání s odpady, při ochraně vod a ovzduší

Učební plán

Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
POVINNÉ PŘEDMĚTY
Český jazyk a literatura 3 3 3 4
Cizí jazyk 4 4 4 4
Základy společenských věd 1 2
Matematika 3 3 3 3
Tělesná výchova 2 2 2 2
Dějepis 2 1
Fyzika 2
Chemie 3 3
Ekonomické předměty 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2 2 2
Biologie 3
Botanika 2 3
Geologie 2
Zoologie 2 2
Ekologie 2 2 2
Geografie 2
Hydrologie 2
Meteorologie 2
Lesnictví a myslivost 2 1
Ochrana prostředí 2 2 2
Právní příprava 2 2
Výrobní technologie a odpady 2 2
Ekologické zemědělství 2
Praktická cvičení a monitoring 2 2 2 blok
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Seminář a cvičení z MAT
Konverzace v ANJ
2
Zdravotní tělesná výchova 1-2 1-2 1-2 1-2
KURZY
Lyžařský výcvikový kurz 5 dnů
Sportovně turistický kurz 5 dnů
Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3