Právo – profilová část maturitní zkoušky

Předmět: Právo
profilová část maturitní zkoušky
Školní rok: 2022/2023
Předmětová komise: Český jazyk a společenskovědní předměty
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Eva Kostecká
Předseda předmětové komise: Mgr. Jolana Maluchová
Schváleno předmětovou komisí dne: 29. 9. 2022
Schváleno ředitelkou školy dne: 29. 9. 2022

 

Téma číslo 1
Právní stát, právní systémy, právní řád, právní normy.

Téma číslo 2
Právní vztahy, právní skutečnosti, subjekty právních vztahů.

Téma číslo 3
Základy práva – pojmy, promlčení a prekluze.

Téma číslo 4
Ústavní právo – moc zákonodárná, složení a funkce parlamentu.

Téma číslo 5
Ústavní právo – moc výkonná, pravomoci prezidenta republiky.

Téma číslo 6
Ústavní právo – moc soudní, územní samospráva.

Téma číslo 7
Listina základních práv a svobod.

Téma číslo 8
Rodinné právo – manželství, vyživovací povinnost, jiné formy péče o dítě.

Téma číslo 9
Správní právo, správní řád, správní řízení, správní akty a jejich náležitosti.

Téma číslo 10
Správní řízení – zásady, subjekty, správní orgány a jejich příslušnost.

Téma číslo 11
Účastníci správního řízení – zastupování, práva a povinnosti, lhůty k provedení úkonu.

Téma číslo 12
Správní řízení – podání, doručování písemností, spis, protokol.

Téma číslo 13
Správní řízení – zahájení řízení, podnět, náležitosti žádosti, podjatost.

Téma číslo 14
Správní řízení – rozhodnutí, opravné prostředky.

Téma číslo 15
Občanské právo hmotné – pojem, prameny, zásady.

Téma číslo 16
Občanské právo – majetková práva.

Téma číslo 17
Nemovité věci a nabývání jejich vlastnictví, katastr nemovitostí, zástavní právo.

Téma číslo 18
Občanské právo – osoby.

Téma číslo 19
Pracovní právo – pojem, prameny, účastníci, pracovní poměr, pracovní smlouva.

Téma číslo 20
Pracovní poměr – vznik, zánik, neplatné rozvázání, zkušební doba.

Téma číslo 21
Pracovněprávní vztahy – práva a povinnosti účastníků, pracovní doba, pracovní kázeň.

Téma číslo 22
Pracovní právo – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odpovědnost za škodu.

Téma číslo 23
Trestní právo hmotné – trestné činy, pachatelé, okolnosti vylučující protiprávnost.

Téma číslo 24
Trestní právo procesní – zásady, průběh trestního řízení, tresty a ochranná opatření.

Téma číslo 25
Mezinárodní právo – prameny, státní území, právo Evropské unie.

 

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3