Veřejná správa – profilová část maturitní zkoušky

Předmět: Veřejná správa
profilová část maturitní zkoušky
Školní rok: 2022/2023
Předmětová komise: Český jazyk a společenskovědní předměty
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Eva Kostecká
Předseda předmětové komise: Mgr. Jolana Maluchová
Schváleno předmětovou komisí dne: 29. 10. 2022
Schváleno ředitelkou školy dne: 29. 10. 2022

 

Téma číslo 1
Veřejná správa – pojem, členění, činnosti, subjekty.

Téma číslo 2
Veřejná správa – ústavní základy, působnost a pravomoc, znaky samosprávy.

Téma číslo 3
Veřejná správa – formy realizace, kontrola, záruky zákonnosti.

Téma číslo 4
Státní správa a samospráva – vymezení, činnosti.

Téma číslo 5
Obecní zřízení – obec a její postavení, působnost obcí, základy samosprávy.

Téma číslo 6
Obecní zřízení – orgány obce, podíl občanů na samosprávě, obecně závazné vyhlášky.

Téma číslo 7
Krajské zřízení – kraj a jeho postavení, působnost a orgány kraje.

Téma číslo 8
Státní symboly České republiky – vymezení, způsoby užívání.

Téma číslo 9
Občanský průkaz, státní občanství, cestovní doklady.

Téma číslo 10
Matriky, matriční úřady, archivnictví.

Téma číslo 11
Realizace práva sdružovacího a shromažďovacího.

Téma číslo 12
Svobodný přístup k informacím – pramen práva, žádost, ochrana informací.

Téma číslo 13
Právo petiční – pramen práva, shromažďování podpisů, náležitosti petice.

Téma číslo 14
Správa zaměstnanosti – organizace, evidence uchazečů o zaměstnání.

Téma číslo 15
Správa zaměstnanosti – podpora v nezaměstnanosti, rekvalifikace.

Téma číslo 16
Živnostenská správa – rozdělení živností, živnostenské oprávnění.

Téma číslo 17
Policie České republiky – organizace, základní povinnosti, oprávnění.

Téma číslo 18
Obecní policie – vznik, organizace, oprávnění.

Téma číslo 19
Správa zdravotnictví – pramen práva, organizace, veřejné zdravotní pojištění.

Téma číslo 20
Správa školství – pramen práva, orgány, samospráva, povinná školní docházka.

Téma číslo 21
Správa sociálního zabezpečení – sociální podpora, sociální pomoc.

Téma číslo 22
Správa životního prostředí – ochrana ovzduší.

Téma číslo 23
Správa životního prostředí – ochrana vod.

Téma číslo 24
Správa životního prostředí – nakládání s odpady, základní pojmy, původce odpadů.

Téma číslo 25
Veřejný ochránce práv – pramen práva, činnost, podání podnětu a jeho náležitosti.

 

 

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3