Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů – vnitřní oznamovací systém

V souladu s přímým dopadem Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), je možné podávat oznámení o protiprávním jednání prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému (VOS). Současně byla ustanovena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“). Pro Střední odbornou školu, Šumperk, Zemědělská 3, příspěvkovou organizaci je tímto splněna povinnost systém VOS aktivovat.

Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Střední odbornou školu, Šumperk, Zemědělská 3 (dále jen „SOŠ Šumperk“) dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí (více informací na https://korupce.cz/protikorupcni-agenda/whistleblowing/).

Oznámení o možném protiprávním jednání splňující kritéria Směrnice lze podávat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému příslušné osobě následujícím způsobem:

  1. písemně elektronicky na e-mailovou adresu: drazna@edusum.cz
  2. telefonicky na telefonní lince: 583 301 033 (provozní doba telefonní linky: pondělí – pátek 8:00 – 13:00)
  3. ústně v budově Střední odborné školy, Šumperk, Zemědělská 3, příspěvkové organizace na adrese Zemědělská 3, 787 01 Šumperk, a to po dohodě s příslušnou osobou v pořadí uvedeném ve směrnici. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení
  4. písemně na sekretariátě Střední odborné školy, Šumperk, Zemědělská 3, příspěvkové organizace na adrese Zemědělská 3, 787 01 Šumperk. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“

Pověřenou příslušnou osobou je paní Marta Drážná.

Formulář pro oznamování protiprávního jednání

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3