GDPR

Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

 • přijímací řízení do prvního ročníku,
 • zajištění středního vzdělávání,
 • zajištění odborného výcviku, učební, odborné nebo umělecké praxe,
 • poskytování poradenských služeb v špz
 • ubytování žáků školy v domově mládeže (školské zařízení)
 • ubytování cizích osob za úplatu
 • zajištění školního stravování
 • výběrová řízení na zaměstnance
 • pracovněprávní a mzdová agenda
 • evidence uchazečů o zaměstnání
 • evidence úrazů
 • poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • ochrana majetku a osob
 • prezentace příspěvkové organizace
 • organizace škol v přírodě, zájezdů, sportovních pobytových kurzů atd.
 • projekty, žádosti o dotace
 • vedení účetnictví příspěvkové organizace
 • smlouvy a objednávky služeb

Kontaktní adresa správce:

Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3, adresa 787 01 Šumperk, Zemědělská 3, IČ: 00852384, telefon: +420 583 301 030, e-mail sos@edusum.cz, ID datové schránky: hscfdf9.

Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

adresa: Schola Servis GDPR, s.r.o., se sídlem Palackého 150/8, Prostějov,
email: poverenec@gdprdoskol.cz,
telefon: 732 464 854, 732 657 386, 733 281 378,

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Střední odbornou školu, Šumperk, Zemědělská 3 vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Střední odbornou školou, Šumperk, Zemědělská 3 a vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů během distanční výuky

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3