Odborné ekonomické předměty – profilová část maturitní zkoušky

Předmět: Odborné ekonomické předměty
profilová část maturitní zkoušky
Školní rok: 2023/2024
Předmětová komise: Odborné předměty cestovního ruchu se zaměřením na hotelový provoz
Ředitel školy: Ing. Jan Sýkora
Předseda předmětové komise: Ing. Kateřina Ondráčková
Schváleno předmětovou komisí dne: 25. 10. 2023
Schváleno ředitelem školy dne: 25. 10. 2023

 

TÉMA číslo 1      ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY                                        OEP

Základní pojmy: ekonomie, ekonomika, ekonomické otázky a systémy, ekonomické subjekty a vazby mezi nimi, potřeby, statky, služby. Výroba a výrobní proces, zboží, peníze.Trh – definice, členění trhu, tržní subjekty. Nabídka, poptávka, rovnovážná cena na trhu.

TÉMA číslo 2       MAJETEK PODNIKU                                                               OEP

Druhy činností v podniku. Členění majetku – oběžný, dlouhodobý. Zásoby: druhy, pořízení, velikost, nákup, evidence. Dlouhodobý majetek: pořízení, opotřebení, odpisy.

TÉMA číslo 3       PODNIKÁNÍ FO                                                                       OEP

Právní normy používané pro podnikání v ČR. Pojmy: podnikání, PO, FO, JRF, IČ, DIČ. Registrace FO. Druhy živností. Povinnosti podnikatele vůči státu. Startupy.

TÉMA číslo 4       PODNIKÁNÍ PO                                                                       OEP

Registrace PO. Obchodní korporace – druhy, charakteristika jednotlivých druhů. Státní podnik. Ziskové a neziskové organizace. Zánik podniku.

TÉMA číslo 5        PERSONÁLNÍ ČINNOST PODNIKU                                      OEP

Činnost personálních útvarů. Trh práce.  Vznik, změna a ukončení pracovního poměru. Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Mzdová soustava, složky mzdy, výpočet mezd. Sociální, zdravotní pojištění.

TÉMA číslo 6        FINANČNÍ ČINNOST V PODNIKU                                         OEP

Náklady, výnosy podniku. Hospodářský výsledek. Zdroje financování podnikových činností.  Kalkulace zájezdu. Kalkulace cen ve stravovacích provozech.

TÉMA číslo 7        DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR                                                     OEP

Význam daňové soustavy, členění daní. Charakteristika jednotlivých druhů daní.

TÉMA číslo 8       FINANČNÍ TRH                                                                       OEP

Charakteristika finančního trhu. Peníze, hotovostní a bezhotovostní platební styk. Pojmy úrok, úroková období, RPSN, druhy úrokování.Finanční produkty na finančním trhu. 

TÉMA číslo 9      PODNIKÁNÍ V HOTELNICTVÍ A CR                                        OEP

Základní podmínky podnikání v oboru. Klasifikace sítě ubytovacích jednotek. Hotelové řetězce a jejich řízení. Moderní formy řízení: Outsourcing, Franchising.

TÉMA číslo 10     ORGANIZACE HOTELU,  UBYTOVACÍ ÚSEK                      OEP

Organizační struktura hotelu. Činnost jednotlivých organizačních úseků. Ubytovací úsek hotelu – rezervační a registrační činnost, check-in, check-out. Základní evidence na úseku ubytovacím. Pracovníci na úseku ubytovacím.

TÉMA číslo 11    STRAVOVACÍ ÚSEK V HOTELU                                            OEP

Význam společného stravování, členění stravovacích provozů. Rozdělení stravovacího úseku. Zásobovací a nákupní činnost: výběr dodavatele, optimalizace zásob, nákup, odběr a příjem, skladování, evidence, výdej zásob ze skladu. Inventarizace zásob. Systém HACCP. Organizace práce na úseku výroby a na úseku odbytu

TÉMA číslo 12    MANAGEMENT V PODNIKU                                                   OEP

Management – pojem, stupně řízení. Manažerské funkce, jejich význam a charakteristika. 

TÉMA číslo 13    MANAŽER A JEHO ROLE V HOTELNICTVÍ                           OEP

Osobnost manažera, styly řízení. Práce hotelového manažera: orientace na jednotlivé složky. Strategie tvorby prodejních cen. Produktivita práce. 

TÉMA číslo 14    MARKETING                                                                             OEP

Pojem, význam marketingu. Základní podnikatelské koncepce. Marketingové prostředí. Marketingové analýzy: PEST, analýza trhu, konkurence, SWOT analýza, BCG analýza. Marketingový výzkum. Segmentace trhu.

TÉMA číslo 15    MARKETINGOVÝ MIX                                                              OEP

Marketingový mix: marketingové nástroje – jejich popis a uplatnění v praxi.

TÉMA číslo 16    DAŇOVÁ EVIDENCE                                                            OEP

Charakteristika a význam daňové evidence, subjekty, které ji vedou.  Členění příjmů a výdajů, základní účtování v peněžním deníku. Závěrka v daňové evidenci – základ daně a daň z příjmu fyzických osob.

TÉMA číslo 17    ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ                                                   OEP

Způsoby vedení evidence, účetní jednotky. Právní úprava účetnictví, směrná účtová osnova, účtový rozvrh. Účetní doklady – druhy a náležitosti.

TÉMA číslo 18    ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ                                                            OEP

Charakteristika, cíle. Rozvaha, aktiva, pasiva, změny rozvahových stavů. Podstata a druhy účtů, obraty a zůstatky, otevírání a uzavírání účtů.

TÉMA číslo 19    HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK                                                              OEP

Charakteristika, pokladní doklady, peníze na cestě, inventarizační rozdíly, valuty, kurzové rozdíly.

TÉMA číslo 20    BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK                                                         OEP

Charakteristika, druhy bankovních účtů, úroky, poplatky, devizy, kurzové rozdíly, bankovní úvěry.

TÉMA číslo 21    ZÁSOBY                                                              OEP

Druhy zásob, oceňování, skladová evidence a inventarizace zásob. Účtování o pořízení a spotřebě materiálu a prodeji zboží. Účtování DPH u zásob. 

TÉMA číslo 22    DLOUHODOBÝ MAJETEK                                                             OEP

Charakteristika, druhy, způsoby oceňování, účtování o pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku. Účtování účetních odpisů, odpisový plán. 

TÉMA číslo 23   ZÚČTOVACÍ VZTAHY                                                            OEP

Charakteristika obchodně-závazkových vztahů, účtování pohledávek a závazků s DPH, poskytnuté a přijaté provozní zálohy, zahraniční pohledávky a závazky, kurzové rozdíly.

TÉMA číslo 24    ZÚČTOVÁNÍ SE ZEMĚSTNANCI                                                              OEP

mzdová agenda, výpočty a účtování mezd, zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, daňový bonus.

TÉMA číslo 25    NÁKLADY A VÝNOSY                                                           OEP

Charakteristika, členění, význam, účtování jednotlivých druhů nákladů a výnosů, tvorba a členění hospodářského výsledku.

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3