Ochrana přírody – profilová část maturitní zkoušky

Předmět: Ochrana přírody
profilová část maturitní zkoušky
Školní rok: 2023/2024
Předmětová komise: Ekologie a životní prostředí
Ředitel školy: Ing. Jan Sýkora
Předseda předmětové komise: Ing. Zdeněk Zerzáň
Schváleno předmětovou komisí dne: 25. 9. 2023
Schváleno ředitelem školy dne: 25. 9. 2023

 

Maturitní témata pro předmět Ochrana prostředí  2023/2024
 1. Terestrické biomy – polární pustina, tundra, tajga
 2. Odpadní vody, čistírna odpadních vod, kalové hospodářství
 3. Ochrana životního prostředí
 4. Státní fond životního prostředí. Agentura ochrany přírody a krajiny
 5. Ropa
 6. ÚSES, CITES
 7. Právo na informace o životním prostředí
 8. Veřejná správa v oblasti ochrany přírody a životního prostředí
 9. Znečišťování ovzduší
 10. Červené knihy a Červené seznamy
 11. Ochrana ovzduší
 12. Kategorie lesů, prostorová a věková struktura lesa, globální členění lesa
 13. Ochrana lesa proti abiotickým, biotickým a antropogenním vlivům
 14. Odpady – třídění, skládky
 15. Velkoplošná a moloplošná chráněná území (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP)
 16. Prostředí mořských vod
 17. Výroba papíru, plasty
 18. Česká inspekce životního prostředí a její působnost při ochraně lesa
 19. Terestrické biomy – pouště, polopouště, stepi, savany
 20. Teplota půdy a teplota vzduchu
 21. Eutrofizace, saprobita, znečišťující látky
 22. Ochrana přírody a krajiny
 23. Ochrana proti invazivním druhům
 24. Sluneční kolektory
 25. Zákon o odpadech.
 26. Znečišťování půdy, eroze půdy
 27. Správa vod
 28. Vývoj počasí
 29. Správní řízení
 30. Terestrické biomy – smíšené a listnaté lesy, tropický deštný les, mangrov
Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3