Ochrana přírody – profilová část maturitní zkoušky

Předmět: Ochrana přírody

profilová část maturitní zkoušky

Školní rok: 2022/2023
Předmětová komise: Ekologie a životní prostředí
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Eva Kostecká
Předseda předmětové komise: Ing. Zdeněk Zerzáň
Schváleno předmětovou komisí dne: 7. 10. 2022
Schváleno ředitelkou školy dne: 12. 10. 2022

 

Maturitní témata pro předmět Ochrana prostředí  2022/2023
 1.   Terestrické biomy – polární pustina, tundra, tajga
 2.   Odpadní vody, čistička odpadních vod, kalové hospodářství
 3.   Ochrana životního prostředí
 4.   Státní fond životního prostředí. Agentura ochrany přírody a krajiny
 5.   Ropa
 6.   ÚSES, CITES
 7.   Právo na informace o životním prostředí
 8.   Veřejná správa v oblasti ochrany přírody a životního prostředí
 9.   Znečišťování ovzduší
 10. Červené knihy a Červené seznamy
 11. Ochrana ovzduší
 12. Kategorie lesů, prostorová a věková struktura lesa, globální členění lesa
 13. Ochrana lesa proti abiotickým, biotickým a antropogenním vlivům
 14. Odpady – třídění, skládky
 15. Velkoplošná a moloplošná chráněná území (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP)
 16. Prostředí mořských vod
 17. Výroba papíru, plasty
 18. Česká inspekce životního prostředí a její působnost při ochraně lesa
 19. Terestrické biomy – pouště, polopouště, stepi, savany
 20. Teplota půdy a teplota vzduchu 
 21. Eutrofizace, saprobita, znečišťující látky
 22. Ochrana přírody a krajiny
 23. Ochrana proti invazivním druhům
 24. Sluneční kolektory
 25. Zákon o odpadech.
 26. Znečišťování půdy, eroze půdy
 27. Správa vod
 28. Vývoj počasí
 29. Správní řízení
 30. Terestrické biomy – smíšené a listnaté lesy, tropický deštný les, mangrovy

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3