Maturitní zkouška

Jarní a podzimní termín školního roku 2023/2024

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů ředitel školy stanovuje podmínky maturitní zkoušky a doplňující informace k maturitní zkoušce pro vzdělávací obory:

AGROPODNIKÁNÍ (41-41-M/01)
CESTOVNÍ RUCH (65-42-M/02)
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (16-01-M/01)
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (68-43-M/01)

Podrobné informace o maturitních zkouškách společné části najdete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Maturitní zkouška – společná část
 1. Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.
 2. Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:
 3. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 2 písm. b).
 4. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.
 5. Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.
 6. Zkoušku ze zkušebního předmětu cizí jazyk lze konat z
  • a) anglického jazyka,
  • b) německého jazyka,
  • c) ruského jazyka.
Maturitní zkouška – profilová část
 1. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek stanovených ředitelem školy.
 2. Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce podle § 81 odst. 1 školského zákona.
 3. Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Doba trvání písemné práce z CJL je 120 minut, minimální rozsah písemné práce je 250 slov; pokud žák napíše písemnou práci kratší než 200 slov, je hodnocen 0 body. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák jedno zadání zvolí. Doba trvání písemné práce z cizích jazyků je 90 minut, rozsah písemné práce je 200 – 220 slov. Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 zadání, které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky.
 4. Žák nemůže v nepovinné profilové zkoušce volit stejný cizí jazyk jako ve společné části.

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3