Maturitní zkouška

Jarní a podzimní termín školního roku 2021/2022

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů ředitelka školy stanovuje podmínky maturitní zkoušky a doplňující informace k maturitní zkoušce pro vzdělávací obory:

AGROPODNIKÁNÍ (41-41-M/01)
CESTOVNÍ RUCH (65-42-M/02)
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (16-01-M/01)
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (68-43-M/01)

Maturitní zkouška – společná část

 1. Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.
 2. Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou
  • a) český jazyk a literatura,
  • b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a
  • c) matematika.
 3. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).
 4. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.
 5. Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.
 6. Zkoušku ze zkušebního předmětu cizí jazyk lze konat z

Maturitní zkouška – profilová část

 1. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek stanovených ředitelkou školy.
 2. Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce podle § 81 odst. 1 školského zákona.
 3. Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
 4. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
 5. Žák nemůže v nepovinné profilové zkoušce volit stejný cizí jazyk jako ve společné části.
Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3